Διαχείριση Airbnb / Ενοικιαζόμενων Καταλυμάτων / Villas

Διαχείριση Airbnb / Ενοικιαζόμενων Καταλυμάτων / Villas

Διαχείριση πλατφόρμας
Επικοινωνία με υποψήφιους πελάτες
Υποδοχή Επισκεπτών
Υπηρεσίες καθαρισμού
Καθαρισμός κλινοσκεπασμάτων
Αναπλήρωση αναλώσιμων
Έλεγχος κατάστασης για ζημιές και κλοπές
Αξιολόγηση διαμερίσματος
Επαγγελματική φωτογράφιση
Επιμέλεια κειμένων
Υπηρεσίες συντήρησης
Ανακαινίσεις – προτάσεις αναβάθμισης