Διαχείριση Airbnb / Ενοικιαζόμενων Καταλυμάτων / Villas

 • Διαχείριση Airbnb / Ενοικιαζόμενων Καταλυμάτων / Villas
  • Διαχείριση πλατφόρμας
  • Επικοινωνία με υποψήφιους πελάτες
  • Υποδοχή Επισκεπτών
  • Υπηρεσίες καθαρισμού
  • Καθαρισμός κλινοσκεπασμάτων
  • Αναπλήρωση αναλώσιμων
  • Έλεγχος κατάστασης για ζημιές και κλοπές
  • Αξιολόγηση διαμερίσματος
  • Επαγγελματική φωτογράφιση
  • Επιμέλεια κειμένων
  • Υπηρεσίες συντήρησης
  • Ανακαινίσεις – προτάσεις αναβάθμισης
 • Διαχείριση Πολυκατοικιών
  • Έκδοση Κοινοχρήστων
  • Υπηρεσίες καθαρισμού
  • Συντήρηση Καυστήρα
  • Συντήρηση ασανσέρ
  • Συντήρηση κήπων
  • Ηλεκτρολογικά – Υδραυλικά
  • Τεχνικοί ασφαλείας